ثبت نام مراکز دندان پزشکی در طرح سلامت دهان و دندان

نظر به گسترش پوشش جغرافیایی خدمات گلوریت در استان های کشور و افزایش روزافزون متقاضیان دریافت خدمات، گلوریت شرایطی را فراهم نموده است تا دندان پزشکان متقاضی همکاری از این پس به راحتی تقاضای خود را به گلوریت ارسال نمایند.
در همین راستا لازم است مراکز دندان پزشکی افزون بر ثبت اطلاعات اولیه، کلیه مدارک و مستندات لازم شامل پروانه کلینیک، پروانه مطب و پروانه طبابت مسئولین فنی را به همراه تصویر ساختمان، پذیرش، واحد درمانی و استریلیزاسیون در صفحه همکاری با پذیرندگان به آدرس glorit.ir/cooperation بارگذاری نمایند.
پس از ثبت مشخصات همکاران ما هماهنگی های لازم را جهت بازدید حضوری و طی تشریفات اداری عقد قرارداد انجام خواهند داد. لازم به ذکر است اولویت همکاری با کلینیک های تخصصی دندان پزشکی می باشد.